FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.07.20.   -   Környezeti információról

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 12.§ rendelkezései utalnak a környezeti információk, mint közérdekű adatok megismerésére, hozzáférhetőségére.

A fentiek alapján az állami szervek, az önkormányzatok - kivéve a bíróságok és a jogalkotó szervek e minőségükben -, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a továbbiakban: környezeti információval rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó olyan jogerős határozatot, illetve környezetvédelmi közigazgatási szerződést is közzé kell tenni, amelynek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.

A Kvtv. 12. §-a további bekezdéssel is kiegészült, mivel nem csak a közfeladatot ellátók, hanem a környezetet használók is kötelesek a tájékoztatásra.

Az előbbiekhez kapcsolódóan ugyancsak utalni szükséges a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmára. (Továbbiakban: Kormányrendelet.)

A Kormányrendelet hatálya a környezeti információra, valamint a Kvtv. 12. §-ának (3) bekezdésében meghatározott környezeti információval rendelkező szervre terjed ki.

(Lásd még: a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvényt.)

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban segíthetünk, készséggel állunk rendelkezésére.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió