FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.11.08.   -   Levegő védelmével kapcsolatos rendelkezések

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakról tájékoztassuk.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3-5. § rendelkezései alapján a levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell.

Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.

A levegőminőség javítására vonatkozóan a Kormány az 1330/2011. (X.12.) határozatával elfogadta a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programját, melyben konkrét intézkedések fogalmazódtak meg a PM10 kibocsátás 10−15%-kal történő csökkentésére vonatkozóan. A program végrehajtása 2012-ben megkezdődött.

A Nemzeti Környezetvédelmi Program további intézkedéseket fogalmazott meg a települési önkormányzatok, valamint az érintett gazdálkodó szervezetek részére.

Nemzeti Környezetvédelmi Program elérhető az alábbi oldalon:

http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/055_11-41-55.pdf

Önkormányzatok:

- A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok (jogszabályalkotás, hatósági feladatok) teljes körű ellátása.

- Közreműködés a jogszabály által kijelölt, szennyezett levegőjű légszennyezettségi zónákra készült levegőminőségi tervek ütemezett végrehajtásában (pl. helyi közlekedéssel, lakossági fűtéssel kapcsolatos intézkedések).

- Szennyezés nélküli vagy a legkisebb levegőszennyezést okozó korszerű technikai megoldások előnyben részesítése, engedélyezése a közlekedés- és iparfejlesztést, valamint a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök előkészítését érintő önkormányzati döntések, fejlesztések során.

- A lakossági (szilárd) tüzelésből eredő kibocsátások mérséklésének elősegítése.

- Szmogriadó tervek készítése, rendszeres felülvizsgálata és az új előírásoknak megfelelő módosítása.

- A lakosságot veszélyeztető levegőminőségi helyzet esetén a szükséges intézkedések megtétele, a lakosság folyamatos és hatékony tájékoztatása.

- A lakosság évenkénti tájékoztatása a település levegőminőségének állapotáról.

- A kerti hulladékok égetésének szabályozása.

Utalni kívánunk még arra, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10.§ (1)-(2) bekezdése alapján az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára.

Az együttműködéssel járó jogokat és kötelezettségeket a hivatkozott törvény, illetve az önkormányzat rendeletben állapítja meg.

Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások:

- A kibocsátások minimalizálása érdekében az elérhető legjobb technikák (BAT) alkalmazása és fejlesztése a tudományos-műszaki fejlődésnek megfelelően.

- A BAT referenciadokumentumok kidolgozásában történő ipari részvétel erősítése.

- Az Átmeneti Nemzeti Tervben vállalt kötelezettségek ütemezett teljesítése.

Meg kívánjuk még jegyezni, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12.§ (9) bekezdése alapján a környezethasználó köteles az általa okozott környezetterheléssel, környezet igénybevétellel, valamint környezetveszélyeztetéssel összefüggő adatokról kérelemre bárkinek tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén a környezethasználó törvényességi felügyeletét ellátó szerv intézkedése kezdeményezhető.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió